Warunki gwarancji producenta Redragon

GWARANCJA

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej).  Udzielenie niniejszej gwarancji nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej, a stanowi jedynie dodatkowe uprawnienie konsumenta.

Gwarancji udziela Cooling sp. z o.o. (dawniej: Cooling.PL Zdziech spółka jawna) dystrybutor marki Redragon, adres: ul. Sokołowska 24, 05-806 Sokołów („Gwarant”).

Warunki gwarancji:

 1. Gwarancja niniejsza jest udzielona konsumentom oraz przedsiębiorcom na prawach konsumentów.
 2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla nowych produktów marki Redragon, zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uprawnienia gwarancyjne są realizowane na podstawie dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury VAT) umożliwiającego identyfikację produktu, daty zakupu produktu, danych sprzedawcy i opcjonalnie modelu produktu, numeru seryjnego lub innego oznaczenia indywidualizującego produkt.
 4. Gwarant gwarantuje, że produkty marki Redragon będą wolne od wad produkcyjnych i materiałowych.
 5. Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy. Okres gwarancji jest obliczany od daty zakupu produktu widniejącej na dowodzie zakupu.
 6. Uprawniony z gwarancji może żądać naprawy lub wymiany produktu. Gwarant może dokonać wymiany, gdy uprawniony żąda naprawy lub gwarant może dokonać naprawy, gdy uprawniony żąda wymiany, jeżeli sposób realizacji gwarancji wybrany przez uprawnionego jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów.
 7. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Gwarant może podjąć decyzję o realizacji gwarancji poprzez zwrot ceny zapłaconej za produkt za pośrednictwem sprzedawcy.
 8. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne i oprogramowanie układowe produktu. Gwarancja nie obejmuje działania oprogramowania dodatkowego, umożliwiającego rozszerzenie funkcjonalności produktu ani oprogramowania podmiotów trzecich.
 9. Gwarant zastrzega sobie prawo do aktualizacji reklamowanego produktu do postaci aktualnie sprzedawanego produktu, np. poprzez aktualizację oprogramowania układowego lub wymianę części składowych na nowsze rewizje również, jeśli nie jest to bezpośrednio związane z wadą produktu.
 10. Wymiana produktu na nowy i wolny od wad może być zrealizowana przez wymianę na taki sam model lub model podobny pod względem funkcjonalności, jakości oraz o nie gorszych parametrach (mogących jednak nieznacznie różnić się pod względem wzornictwa i specyfikacji technicznych), w przypadku, gdy naprawa byłaby niemożliwa lub wymagałyby nadmiernych kosztów.

 

Wyłączenia gwarancyjne

 1. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 2. W przypadku rażąco nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, polegającego na nadużyciu prawa podmiotowego przez zgłaszającego, Gwarant może żądać od zgłaszającego reklamację naprawy szkody jaką poniósł w związku z nadużyciem prawa przez zgłaszającego. W szczególności Gwarant może żądać zwrotu kosztów dostawy i obsługi zgłoszenia.
 3. Uprawnienia gwarancyjne wygasają w odniesieniu do produktu, w którym stwierdzono:
 1. korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi;
 2. narażenie produktu na działanie czynnika zewnętrznego, np. ciepło, wilgoć, duże wahania temperatur, zanieczyszczenia (w tym dym tytoniowy, dym z e-papierosów, żywność, płyny), substancje chemiczne, przeciążenie, wyładowanie atmosferyczne, spięcie, zalanie itp.;
 3. działanie siły wyższej, np.: burza, powódź, pożar, zalanie, plaga;
 4. uszkodzenia mechaniczne będące wynikiem użytkowania lub wypadków i zdarzeń losowych (np. rysy, pęknięcia, odpryski). Wszelkie wady estetyczne jak zarysowania, pęknięcia, wady lakiernicze, mogą być uznane tylko gdy produkt jest nowy, bez śladów montażu i/lub użytkowania;
 5. użytkowanie niewłaściwego oprogramowania, niedołączonego do produktu, w przypadku, gdy wynika to z ingerencji użytkownika (np. instalacji nieprawidłowych sterowników, użytkowanie oprogramowania bez licencji).
 6. nieautoryzowaną ingerencję, przeróbkę, naruszenie plomb gwarancyjnych, naruszenie naklejek (etykiet) z numerem seryjnym (jeśli występują).
 7. nieprawidłową instalację lub montaż lub niewłaściwą konserwację i eksploatację (np. zasilenie urządzenia prądem elektrycznym o nieprawidłowym napięciu);

 

Procedura realizacji gwarancji

 1. Wszelkie reklamacje są obsługiwane wyłącznie przez system informatyczny online pod adresem www.cooling.pl/rma.
 2. Uprawniony z gwarancji zgłaszając reklamację wybiera preferowany sposób realizacji gwarancji: naprawa lub wymiana oraz wprowadza do systemu następujące informacje: model produktu, numer seryjny produktu, datę zakupu, kopię dokumentu sprzedaży, szczegółowy opis usterki, adres do zwrotu.
 3. Uprawniony powinien zgłosić Gwarantowi wadę produktu w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia, pod rygorem możliwości odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji.
 4. Po weryfikacji poprawności zgłoszenia reklamacyjnego, serwis gwarancyjny może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumentację (w szczególności zdjęcia produktu), a następnie udzieli odpowiedzi i zaproponuje w ciągu 14 dni rozwiązanie problemu poprzez pomoc zdalną i/lub odbiór produktu na koszt gwaranta.
 5. Gwarant dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane nie później niż w terminie 21 dni licząc od dnia dostarczenia produktu do miejsca realizacji gwarancji lub udostępnienia produktu gwarantowi. W szczególnych przypadkach, w tym m.in. konieczności sprowadzenia części zamiennej lub produktu zza granicy termin naprawy lub wymiany może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż o kolejne 14 dni. 
 6. Miejscem realizacji gwarancji jest siedziba serwisu Gwaranta pod adresem: COOLING sp. z o.o., ul. Sokołowska 24, 05-806 Sokołów
 7. Przesyłki wysłane do gwaranta przez korzystającego z uprawnień wynikających z gwarancji należy bezwzględnie oznaczyć w widocznym miejscu nadanym numerem reklamacji. Przesyłki bez umieszczonego w widocznym miejscu numeru reklamacji nie są przyjmowane.
 8. Produkty odsyłane do serwisu gwarancyjnego powinny być kompletne. Odesłanie niekompletnego produktu może wydłużyć termin realizacji gwarancji lub ją uniemożliwić. Produkt powinien zostać zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu. Odmowa udostępnienia gwarantowi produktu podlegającego naprawie lub wymianie może wiązać się z uznaniem zgłoszenia reklamacyjnego za nieuzasadnione.