Warunki gwarancji producenta mICEskatez

Podmiotem odpowiedzialnym za gwarancję produktów marki mICEskatez, a kupionych w sklepie www.cooling.pl jest firma Cooling.pl.

Warunki gwarancji :

  • Dokumentem koniecznym do uznania gwarancji jest dowód zakupu.
  • Długość gwarancji określona jest w opisie produktu, czas biegu gwarancji określa data w dowodzie zakupu.
  • Gwarancji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem siły zewnętrznej, bądź zaniechaniem działania klienta, uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania lub transportu urządzenia a także uszkodzenia i problemy powstałe w wyniku zabrudzenia sprzętu, dostania się do produktu ciał obcych np. kurzu, pyłu  itp.
  • Podstawą utraty gwarancji jest również nieautoryzowana naprawa, czy też przeróbki, jak także naruszenie plomby czy też numerów seryjnych
  • Wszelkie roszczenia gwarancyjne obsługiwane są wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego, wysyłane towary bez umieszczenia w widocznym miejscu na przesyłce numeru zgłoszenia będą odrzucane.
  • Okres naprawy może trwać do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu. Okres naprawy może się wydłużyć gdy firma COOLING.PL będzie musiała skorzystać ze specjalistycznego serwisu producenta. Firma COOLING.PL dołoży wszelkich starań by okres naprawy trwał jak najkrócej.
  • W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany na taki sam produkt wolny od wad, firma COOLING.PL zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego urządzenia na inny model o porównywalnych (wg uzasadnionego uznania) właściwościach. W przypadku gdyby to nie było możliwe firma COOLING.PL za zgodą reklamującego może dokonać wymiany na lepszy we właściwościach model, za dokonaniem dopłaty różnicy w cenie.
  • Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się od firmy COOLING.PL zwrotu korzyści utraconych w związku z nieprawidłowym działaniem urządzenia zakupionego w COOLING.PL. Firma COOLING.PL nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania urządzenia, w tym za szkody wynikłe z jego wad.
  • Nieodebranie reklamowanego towaru w ciągu 90 dni od zakończenia procesu reklamacyjnego (naprawa/wymiana czy też odrzucenie zgłoszenia), potraktuje się jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Nieodebrany sprzęt przechodzi na własność COOLING.PL w celu pokrycia kosztów naprawy i magazynowania.

Adres formularza reklamacyjnego: https://www.cooling.pl/returns/cooling/pl/new/index można też zgłaszać reklamacje poprzez zalogowanie się na własne konto na stronie internetowej https://www.cooling.pl